Algemene voorwaarden 

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR DELEX


    Artikel 1: Algemeen
1.1.
Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op alle met Delex BVBA gesloten overeenkomsten, de levering van diensten als de verkoop van goederen door Delex (KBO 0567.535.221).
1.2.
Deze voorwaarden gelden steeds boven deze van de opdrachtgever, alsook alle andere geschriften uitgaande van de opdrachtgever.
1.3.
Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door Delex Door de bestelling verklaart de medecontractant zich akkoord met huidige voorwaarden.
Artikel 2: Aanbiedingen en Offertes

2.1.
Alle aanbiedingen van Delex zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende vijftien (15) dagen tenzij anders vermeld.
2.2.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verplaatsings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Artikel 3: Diensten en verplichtingen Delex

3.1.
De levering van de goederen geschiedt op het tussen Delex en de huurder overeengekomen tijdstip.
3.2.
Leveringskosten worden bepaald bij het opmaken van de offerte.
3.3.
Delex levert de goederen op de gelijkvloerse verdieping.
3.4.
In geval van laattijdige of niet-levering door Delex, is Delex na gebeurlijke aangetekende ingebrekestelling door de huurder – behoudens overmacht – een schadevergoeding verschuldigd van maximaal 10% van het factuurbedrag.
3.5.
Bij eventuele klachten of storingen is Delex 24/7 te contacteren via het noodnummer +32-473 38 99 56. Voor zover de klacht of storing veroorzaakt werd door ondeskundig gebruik, is het Delex toegelaten de kosten van interventie in rekening te brengen. De huurder mag geen servicebedrijf inschakelen zonder Delex hiervan voorafgaand in kennis te stellen en een uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Delex te hebben bekomen. Door de huurder uitgevoerde herstellingen en hieraan verbonden kosten worden niet aanvaard door Delex.
3.6.
 
Indien Delex ter plaatse moet komen om de installatie opnieuw op te starten, worden kosten in rekening gebracht wanneer de heropstart noodzakelijk is geworden door een reden vreemd aan de gehuurde goederen zelf.
Artikel 4: Verplichtingen huurder

4.1.
De huurder staat zelf in voor eventueel verticaal vervoer van de gehuurde goederen, waarbij hij de volledige aansprakelijkheid draagt voor eventuele beschadiging van de gehuurde goederen tijdens het verticale vervoer.
4.2.
De huurder of zijn aangestelde dienen op het tijdstip van levering aanwezig te zijn en de bestelbon en leveringsbon af te tekenen, bij gebreke waaraan wachturen mogen worden doorgerekend door Delex. Indien de huurder of zijn aangestelde niet aanwezig is tijdens de levering gelden de algemenen voorwaarden vanaf de bestelling is afgeleverd op het doorgegeven adres.
4.3.
De huurder erkent door de ontvangst dat de gehuurde goederen in goede staat verkeren, goed functioneren en van goede kwaliteit zijn, bij gebreke waaraan hij dit bij de levering onmiddellijk dient te melden alsmede per aangetekend schrijven aan Delex.
4.4.
De huurder is gehouden om de gehuurde materialen bij het einde van de huur in dezelfde staat terug te geven als bij de levering. De huurder is aansprakelijk voor schade, gebreken en storingen aan de gehuurde goederen alsook bij totaal verlies (ook door vandalisme of diefstal). De huurder verbindt zich ertoe de schade, gebreken, storingen of totaal verlies te vergoeden aan de nieuwwaarde (inclusief plaatsingskosten van onderdelen en/of toebehoren).
4.5.4.6.
De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde te gebruiken als een goed huisvader. Overtollige vervuiling buiten het normale gebruik zal op kosten van de huurder worden verwijderd. Bij de huur van een mazouttank wordt deze volledig leeg teruggegeven aan Delex. Alle resultaten van eventuele berekeningen voor bouwventilatoren en ventilatie dienen uitsluitend voor een grove inschatting en Delex bvba is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook. Het gebruik geschiedt op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Bij het gebruik van onze apparatuur dient de gebruiker steeds op eigen initiatief de juiste metingen uit te voeren, de juiste PBM’s te dragen en zelf te bepalen of het betreden van eender welke soort ruimte veilig is. Bij eventuele vergiftiging dient men zich ten tijden te informeren bij bevoegde personen zoals een arts of bij het noodnummer 112. Het gebruik van onze toestellen voor het afzuigen van stoffen die asbest bevatten zijn ten strengste verboden. 
4.7. 
De huurder verbindt zich ertoe dat de minimum huurtermijn 7 dagen bedraagt. De aantal dagen van de bestelling is niet bindend. De huurder neemt zelf 2 dagen voor de gewenste einddatum contact op met Delex waarna de huurtermijn zal worden stopgezet en een ophaaldatum zal worden afgesproken. Bij gebruik van een afhaalpunt stopt de huurtermijn vanaf de gehuurde apparaten terug worden afgeleverd in het afhaalpunt waar de bestelling is opgehaald. 

Artikel 5: Klachten en betaaltermijnen5.1.
Iedere klacht betreffende de gehuurde goederen dient door de klant binnen de acht (8) werkdagen vanaf de levering van de goederen te worden bekendgemaakt aan Delex en dit per aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging op info@delexbouwdroging.com.
5.2.
Facturen zijn betaalbaar binnen de acht (8) dagen na factuurdatum via overschrijving. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002. Bij wanbetaling zal het bedrag tevens verhoogd worden met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 10% met een minimum van € 200,00.
5.3.
Elke bestelling van de klant bindt deze laatste onherroepelijk, het bindt Delex slechts na schriftelijke bevestiging hiervan. Delex behoudt zich echter het recht voor een bestelling te weigeren zonder opgave van redenen. Indien een bestelling door de klant, om welke reden dan ook, wordt geannuleerd, zal Delex gerechtigd zijn een schadevergoeding van 20% van de waarde van de offerte te eisen.
Artikel 6: Aansprakelijkheid6.1.
Delex is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het gehuurde goed, zoals bijvoorbeeld (niet limitatef): schade door te snelle ontvochtiging op de staat van gebouwen, vloeren, deuren, inboedel etc. De huurder dient de nodige omzichtigheid aan de dag te leggen en zich voldoende te informeren bij de leverancier of aannemer.
6.2.
Delex is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de slechte elektriciteitstoevoer in of rond de gebouwen waarin het gehuurde goed wordt gebruikt.
6.3.
Delex is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door onjuiste of onvolledige informatie die door de opdrachtgever is verstrekt, hierin begrepen eventuele beschadiging van vloerverwarming, leidingen, kabels of andere nutsvoorzieningen die door de opdrachtgever niet voorafgaandelijk zijn gemeld aan Delex.
6.4.
De aansprakelijkheid van Delex is steeds beperkt tot het bedrag van de verzekeringsdekking. Delex is verzekerd bij [AXA], polisnummer [[730367887]. Indien er voor gelijk welke reden geen dekking zou worden verleend, is de aansprakelijkheid van Delex steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de werkzaamheden van Delex werd betaald, met een absoluut maximum van €20.000,00 (twintigduizend euro).
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De gehuurde goederen blijven ten allen tijde eigendom van Delex en zij zijn niet vatbaar voor beslag bij de huurder, die zich ertoe verbindt in voorkomend geval de huurovereenkomst voor te leggen en de beslaglegger te wijzen op de eigendom van Delex. 


Artikel 8: Ontbinding

Wanneer de klant nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren, heeft Delex het recht om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van deze algemene voorwaarden, ofwel om de overeenkomst ontbonden te verklaren. In dit laatste geval zal de klant gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van alle schade, met een absoluut minimum van 30% van de overeengekomen prijs.
Artikel 9: Nietigheid

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere bedingen of de overeenkomst mee.
Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1.
Op elke overeenkomst met Delex is het Belgisch recht van toepassing.
10.2.
De Belgische rechtbanken zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van gelijk welke betwisting omtrent de overeenkomsten waarbij Delex partij is, meer specifiek de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen en de Vrederechter te Kapellen.